Sponsorship Information

Ganesha Abhishek $51
Rudra Abhishek $51
Shri Sai Abhishek $101
Sponsor a Day $151
Garland 4ft $51
Garland 8ft $101
Sponsor a Dress $101
Special Archana $21
Annadhanam (Sai Bhandara) $51
Kalyanam $101
Samuhik Satyanarayana Pooja $25
Shri Lalitha Kumkuma Archana $21

 

 

Temple/Priest Services

Shri Gurusthan Services Temple Premises Outside Premises
Car Pooja $25 N/A
Aksharabyasam $101 $151
Hair Offering $101 $151
Namakaranam $101 $151
Annaprasanam $101 $151
Homam/Haven Contact Priest $251
Grahapravesam N/A $251
Rudrabhisekam Contact Priest $201
Sathyanarayana Pooja Contact Priest $201
Seemantham (Baby Shower) $201 Contact Priest
Wedding $501 $801
Upanayanam Contact Priest Contact Priest
Special Homam Contact Priest Contact Priest

 

 

Events Sponsorship

 

http://payment.shrigurusthan.com

Scroll to top